ލޯންޗުގެ ނަން: ސަލާމް ލޯންޗު

ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 21 ޖާގަ (03 ފަޅުވެރިންނާއިއެކު)

އިންޖީނު: 250 ހޯސްޕަވަރގެ 02 އިންޖީނު

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގު: ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ 01 މޭލަކަށް 250 ރުފިޔާ

ރަށެއްގައި މަޑުކުރާނަމަ: މަޑުކުރާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 200 ރުފިޔާ

ގުޅުއްވާނެ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހިމް (މޯބައިލް: 9888195)