ލޯކަލް ކައުންސިލް ދުވަސް 2016 ޅ ކުރެންދޫގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން ޢަލީއެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަކުރުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ 16 މާރޗް 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ގައި ޅ. ކުރެންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު ފުޓްބޯޅަ މެޗެވެ. މިމެޗް ކުޅެވުނީ ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމަކާ(ސްޓޭޓް އެމްޕްލޮއީޒް ޓީމް) އެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ޓީމް (ކުރެންދޫ ޔޫތްޓީމް) ދެމެދު އެވެ. މިމެޗް 4-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޒުވާނުންގެ ޓީމެވެ.

މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ އޮތީ 16 މާރޗް 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:45 ގައި ޅ.ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމަތިންއޮތް އޯޕަން އޭރިޔާގައެވެ. މިޖަލްސާގައި ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2015 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި ކުރެންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުންވެސް ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް މިޖަލްސާގައި ހުށަހެޅިގެން ދިއައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޤާނޫނަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާކުރުމާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާކުރުމާއި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2015 ގައި ފާހަގަކުރަންފެށި މިދުވަސް މިދިޔަ އަހަރު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޅ އޮޅުވެލިފުށީގައެވެ.