ނަންއެޑްރެސްއަތޮޅާއިރަށްވަޒީފާދެއްވި ތާރީޚްވަކިކުރެއްވި ތާރިޚް
އަލްމަރުޙޫމް އާދަމް ޙާޖީބަގީޗާގެޅ. ނައިފަރު
އަލްމަރުޙޫމް ވަޑިދޮންމަނިކްކ. މާލެ
އލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދުހ. މީނާޒްކ. މާލެ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފްގ. ކެތީރޯޒްކ. މާލެ1975
އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ކާންނާކަލޭފާނުލައިނޫފަރުގެޅ. ނައިފަރު1962
އަލްމަރުޙޫމް އިދުރީސް ޢަލީއަތިރީގެޅ. ކުރެންދޫ
އަލްމަރުޙޫމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުނޫރާނީގެޅ. ހިންނަވަރު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްދޭލިޔާގެޅ. ހިންނަވަރު
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދުހ. އިރުވަރުކ. މާލެ15-06-1980
އަލްފާޟިލް ކުއްޅަވައް އިބްރާހީމްދީދީހ. ހޭޒްލީންކ. މާލެ11-01-1982
އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާރޭނިގެޅ. ނައިފަރު12-01-198308-11-1990
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްމަޖީދުގ. މަންޒިލްކ. މާލެ16-03-199115-02-1992
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ރަޝާދުމއ. އަލިތަރިކ. މާލެ15-02-199220-02-1995
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަފީޤުގ. ރިހިއަވިކ. މާލެ20-02-199503-04-1996
އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފުމ. ތާވަތާކ. މާލެ12-06-199621-05-1997
އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަފޫރު އަޙުމަދުމއ. ރޯސްކ. މާލެ15-01-199804-09-2001
އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޒާރުސީތާރ. އިންނަމާދޫ04-09-200101-11-2004
އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ސާވީފެހިފަރުދާމ. ވޭވަށް01-11-2004